Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Nieuws > Betaalde belasting is geen gift

Betaalde belasting is geen gift

Giften zijn onder voorwaarden aftrekbaar van het inkomen. Kun je de belasting die je betaalt aanmerken als gift en is deze dus aftrekbaar?

Belasting en andere heffingen
Nee, de belasting die je betaalt wordt niet aangemerkt als gift en is daarmee dus niet aftrekbaar. Zo oordeelde de rechtbank onlangs, nadat een belastingplichtige de betaalde belasting en andere overheidsheffingen als gift van zijn inkomen had afgetrokken. Het belangrijkste argument om de belasting niet in aftrek toe te laten, was het feit dat belastingen niet uit vrijgevigheid worden betaald. Dit is één van de kenmerken van een gift.

Ondanks dat de wet ook de mogelijkheid bevat om verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat als gift aan te merken, geldt dit niet op overheidsheffingen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat hier gedoeld is op kerkbelasting en andere min of meer verplichte bijdragen van instellingen. Bij het tot stand komen van de wet zijn onder andere het Rode Kruis en de Vrije Universiteit genoemd.

ANBI
Giften zijn verder alleen aftrekbaar als de ontvanger een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of, onder voorwaarden, een vereniging is. Voor deze organisaties gelden aanvullende voorwaarden om misbruik van de aftrekmogelijkheid te voorkomen.

Aanvullende voorwaarden
Ook voor de aftrek gelden aanvullende voorwaarden. Zo geldt er een drempel en een plafond voor wat betreft de omvang van de aftrek. Die gelden niet voor periodieke giften, maar hiervoor geldt wel het vereiste van vastlegging middels een akte. Zo’n akte kan ook onderhands zijn en hoeft niet notarieel te worden vastgelegd.

Wil je meer weten over de aftrekbaarheid van giften? Wij zijn telefonisch bereikbaar via 024 648 86 66 of per mail.

Plaatsingsdatum: 15 April 2019

Delen via

Naar Nieuws overzicht
Meer blogs