Vragen? Mail ons!
Bel ons
Home > Privacy statement

Privacy statement

Philipsen Accountants | Adviseurs verwerkt persoonsgegevens bij haar dienstverlening en bij het gebruik van haar website. Philipsen Accountants | Adviseurs gebruikt alleen persoonsgegevens die door u worden verstrekt of waarvan duidelijk is dat ze aan haar worden verstrekt om te verwerken.

Op deze pagina kunt u het beleid van Philipsen Accountants | Adviseurs lezen met betrekking tot het verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens.

Contactgegevens
Philipsen Accountants | Adviseurs
Nieuweweg 273
6603 BN Wijchen
024-6488666
philipsen@philipsen.nl

Persoonsgegevens die Philipsen Accountants | Adviseurs kan verwerken

 • voor- en achternaam;
 • geslacht;
 • geboortedatum;
 • geboorteplaats;
 • burgerservicenummer;
 • adresgegevens;
 • mobiel telefoonnummer;
 • vast telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • bankrekening;
 • burgerlijke staat;
 • functietitel;
 • curriculum vitea;
 • overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en/of telefonisch.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Philipsen Accountants | Adviseurs kan verwerken
Philipsen Accountants | Adviseurs verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens tenzij dit strikt noodzakelijk is. Het burgerservicenummer is een gevoelig persoonsgegeven. Deze wordt door Philipsen Accountants | Adviseurs verwerkt als zij hier een wettelijke grondslag voor heeft.

Doelen van de verwerking

 • het samenstellen en controleren van jaarrekeningen;
 • het verzorgen van de salarisadministratie;
 • het verzorgen van de financiële administratie;
 • het verzorgen van fiscale aangiften;
 • het geven van adviezen;
 • het verrichten van pensioenadvies;
 • het nakomen van wet- en regelgeving;
 • het in behandeling nemen van uw sollicitatie;
 • om contact met u op te kunnen nemen;
 • om u onze nieuwsbrief te sturen;
 • om de opdracht die u aan ons verleend heeft te kunnen uitvoeren.

Derden
Philipsen Accountants | Adviseurs maakt gebruik van derden bij de uitvoering van haar diensten. Als het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst kunnen we uw gegevens delen met verschillende derden. Hiervan zal Philipsen Accountants | Adviseurs u in kennis stellen, zodat u de mogelijkheid heeft hiertegen bezwaar te maken. Met de bedrijven die uw persoonsgegevens in haar opdracht verwerken sluit Philipsen Accountants | Adviseurs (sub-)verwerkersovereenkomsten.

Persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar
Philipsen Accountants | Adviseurs verwerkt persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar alleen met toestemming van zijn of haar ouders/voogd.
In sommige gevallen is er een wettelijke plicht om persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar te verwerken, zoals bij het aanvragen van toeslagen of budgetten en bij het doen van een aangifte inkomstenbelasting.

Rechten van betrokkene
Betrokkene hebben verschillende rechten met betrekking tot hun persoonsgegevens. U heeft het recht om Philipsen Accountants | Adviseurs te verzoeken om inzage, correctie of verwijdering van uw gegevens, het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking, het recht om de door u gegeven toestemming in te trekken en het recht om uw gegevens over te laten dragen. Een verzoek tot uitvoering van een van deze rechten kunt u sturen naar philipsen@philipsen.nl. Om er zeker van te zijn dat u het verzoek heeft gedaan vraagt Philipsen Accountants | Adviseurs u om een kopie van uw identiteitsbewijs  mee te sturen. Maak hierin uw burgerservicenummer, pasfoto, het nummer van uw paspoort en de MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) zwart.

Klachten
Als u een klacht heeft over de wijze waarop Philipsen Accountants | Adviseurs met uw persoonsgegevens omgaat kunt u dit melden door contact met op te nemen. Philipsen Accountants | Adviseurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging
Philipsen Accountants | Adviseurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met Philipsen Accountants | Adviseurs op.

Bewaartermijnen
Philipsen Accountants | Adviseurs bewaart de persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking, met inachtneming van de wettelijke bewaartermijnen.

Wijzigingen in het privacystatement
Dit privacystatement kan van tijd tot tijd gewijzigd worden. Houd de website van Philipsen Accountants | Adviseurs daarom in de gaten. Hier zal te allen tijde de laatste versie geplaatst zijn. Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd op 04 juni 2018.